Kloeke

Klodders

'voor als je denkt dat je niet kunt schilderen'

ALGEMENE VOORWAARDEN & Disclaimer CURSUSSEN en WORKSHOPS van Kloeke Klodders 2023

1. Meedoen

1.Inschrijven

U kunt zich als cursist/ c.q. workshopaanvrager inschrijven met het aanmeldingsformulier dat op de site kloeke-klodders.nl te vinden is. Inschrijving of aanmelding geschiedt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus/c.q. workshop. Door het ondertekenen en elektronisch opsturen van het inschrijvingsformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld of workshop.
U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week voor het begin van de cursus/ c.q. workshop schriftelijk bericht van uw inschrijving/ c.q. bevestiging van de workshop, evenals de data/ c.q. datum. Mochten zich wijzigingen voordoen in de cursus/ c.q. workshop waarop is ingetekend, dan bericht ik u daar tijdig over, vóór aanvang van de cursus/ c.q. workshop. Ik behoud me het recht voor een cursus of workshop te annuleren.
Inschrijving vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier aan mij toe te zenden.
Mochten er een week voor aanvang van de cursus/c.q. workshop te weinig inschrijvingen/c.q. aanmeldingen zijn dan gaat de cursus/c.q. workshop niet door. U krijgt hierover tijdig bericht. Is de cursus/ c.q. workshop vol dan kunt u zich opgeven voor een wachtlijst.
In alle andere gevallen krijgt u per e-mail bericht of u geplaatst bent/ c.q. dat de workshop doorgaat en als u geplaatst bent voor een cursus, op welk (voorkeurs-) dagdeel. Na dit bericht is de overeenkomst bindend.

1.1 Behandeling aanmeldingen

Uw schriftelijke of elektronische aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld.
Als u staat ingeschreven als cursist voor een eerder blok heeft u voor deelname aan een volgend blok voorrang op nieuwe aanmeldingen. U dient wel uiterlijk veertien dagen voor afloop van het eerdere blok schriftelijk mee te delen dat u van dit voorkeursrecht gebruik wenst te maken.

1.2 Betalen van het cursusgeld schilderlessen en/of workshop

Het totale cursusbedrag/ c.q. het bedrag voor de workshop, dient u uiterlijk twee weken vóór aanvang cursus c.q. workshop te voldoen. U kunt het bedrag overmaken op NL 95 RABO 0168 7938 65 t.a.v. D.J.M. Janssen en onder vermelding van cursusblok(-ken) én de naam van de cursist/ aanvrager. Bij workshops voldoet de aanvrager, namens alle deelnemers het totale overeengekomen bedrag via de webshop.
Een afwijkende betalingsregeling kan met wederzijdse instemming uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de betreffende cursus worden overeengekomen.

2. Betaling

2.0 Rekeningen

In een rekening voor geleverde diensten (lessen, workshops) wordt 21% BTW aangerekend.

2.1 Wanbetaling

In geval van niet-tijdige betaling, kan ik zonder enige ingebrekestelling, eenzijdig de overeenkomst met u ontbinden. Ik ben in dat geval gerechtigd het verschuldigde cursusbedrag, c.q. de workshopprijs aan u in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

2.2 Annulering en restitutie

U kunt, behoudens met mijn schriftelijke instemming, slechts annuleren bij aangetekend schrijven.
Bij annuleren tot twee weken voor de cursus c.q. workshop zijn annuleringskosten verschuldigd.
Voor zowel cursisten als voor aanvragers van een workshop €50,00.
Als u als cursist na aanvang van het betreffende blok/ c.q. de betreffende blokken opzegt/ c.q. de deelname daaraan beëindigt, blijft u het cursusbedrag verschuldigd over de rest van de cursusduur. Voor de rest van de cursusduur vindt in principe géén restitutie plaats.

2.3 Hardheidsclausule

In geval van ziekte of ongeval, waardoor u langer dan drie weken geen cursus kan volgen, en in andere bijzondere omstandigheden kan ik op uw schriftelijk verzoek daartoe of in overleg met u besluiten daarvan af te wijken. Als ik twee aaneengesloten weken of langer geen les kan geven, en u niet in staat bent om de lessen op de voorgestelde vervangende data te volgen, zal op uw verzoek een evenredig deel van het cursusgeld worden teruggestort. Op het met toepassing van de hardheidsclausule te restitueren bedrag wordt in ieder geval steeds € 10,- administratiekosten alsmede het reeds verschuldigde bedrag in verband met de reeds genoten lessen in mindering gebracht. De prijs per les staat op de site vermeld, deze in inclusief 21% btw.

3. Schilderlessen

3.0 Lengte cursussen

De cursus bestaat uit een blok van 12 aaneengesloten lessen ‘Herfst’ en ‘Winter’, de ‘Lente’ cursus bestaat uit 10 aaneengesloten lessen. Desgewenst kunt u aansluitend inschrijven op een na het tweede blok te plannen derde blok van 12 of 10 aaneengesloten lessen. Als u zich vóór aanvang van het eerste blok inschrijft voor het tweede en/ of derde blok bent u verzekerd van een plaats daarin. We schilderen door tijdens de schoolvakanties en op 5 december.

3.1 Verzuim cursist

Indien u een les niet bij kunt wonen, dient u dit vooraf mondeling, telefonisch, per e-mail, sms of whats-app door te geven.

3.2 Verzuim van mijzelf

Ik kan i.v.m. bijzondere gebeurtenissen besluiten om de lessen op een bepaalde dag of in een bepaalde week door te schuiven naar de week/ c.q. weken volgend op het betreffende blok. Ik zal u daarover tijdig informeren.

3.3 Inhalen

Een vooraf afgezegde les kunt u met mijn toestemming inhalen op elk moment dat er een les plaatsvindt in de plaatst waar u de cursus volgt. Dit kan uitsluitend indien het aantal cursisten op het gewenste dagdeel dit toelaat. Indien ik door overmacht niet in staat ben om les te geven, stel ik u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte.

4. Overig

4.0 Overige bepalingen

Bij aanvang van de cursus c.q. de workshop zal mondeling het huishoudelijk reglement bekend worden gemaakt. Ik behoud me het recht voor om een cursist aan een workshop de toegang tot mijn atelier te weigeren c.q. cursussen te ontzeggen of om de begeleiding te staken, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op de overige deelnemers, c.q. cursisten.
Ik neem met een cursist in dat geval vooraf contact op. Uitsluiting van deelname is pas aan de orde nadat ik de cursist een tweede keer schriftelijk in gebreke heb gesteld, c.q. een deelnemer in overleg met de aanvrager van de workshop heb gewaarschuwd. Op uitsluiting is de regeling voor annulering en restitutie van overeenkomstige toepassing.

Disclaimer

Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de cursus c.q. workshop, of het parkeren rondom het atelier.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.